Bergen

Ondernemingsrecht

Bergen

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) is een rechtspersoon met een eigen kapitaal, dat door middel van het uitgeven van aandelen is verkregen.

Oprichting besloten vennootschap

De B.V. dient te worden opgericht bij een notariële akte, waarin de statuten worden opgenomen. De B.V. kent in beginsel twee verplichte organen: het bestuur en de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Een raad van commissarissen (RvC) komt ook regelmatig voor. De B.V. is een populaire rechtsvorm vanwege de beperking van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders. De B.V. moet na oprichting worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, eveneens worden de UBO(‘s) ingeschreven in het UBO-register.

Aandelenlevering

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V). is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. Het besloten karakter van de besloten vennootschap heeft als gevolg dat de aandelen uitsluitend op naam luiden en van aandelen geen bewijzen (mogen) worden uitgegeven. Het verkopen (overdragen) van aandelen op naam moet via de notaris.  Bij een aandelenlevering draagt de aandeelhouder van een besloten vennootschap de aandelen over aan een ander (rechts)persoon. De aandelenlevering moet in een notariële akte worden vastgelegd.

Statutenwijziging

Een statutenwijziging is een aanpassing in de al bestaande statuten van een rechtspersoon. Om de statuten te veranderen moet hierover de aandeelhouders tijdens een aandeelhoudersvergadering een aandeelhoudersbesluit nemen. Een wijziging in de statuten moet de notaris voor u vastleggen in de akte van statutenwijziging en vervolgens inschrijven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel.

Afbeelding de breet

Fusie en splitsing

Er zijn meerdere fusie vormen: de bedrijfsfusie (ook activa/passivafusie genoemd), de aandelenfusie en de juridische fusie. Een juridische fusie is een bijzondere, wettelijk geregelde, meerzijdige rechtshandeling die een volledige juridische samensmelting van twee of meer rechtspersonen tot gevolg heeft en uiteindelijk tot stand komt bij notariële akte. Bij een juridische fusie zijn altijd tenminste twee rechtspersonen betrokken: één verkrijgende rechtspersoon en één of meer verdwijnende rechtspersonen. Het gehele vermogen van de ene rechtspersoon (of meerdere rechtspersonen) wordt hierbij overgedragen op een andere rechtspersoon, onder algemene titel. Dit in tegenstelling tot de aandelen- en de bedrijfsfusie, waarbij enkel de aandelen respectievelijk de activa en passiva worden overgedragen.

Bij een juridische splitsing wordt het gehele of gedeeltelijke vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel verkregen door een of meer bestaande of nieuw op te richten rechtspersonen. Er zijn drie vormen: de zuivere splitsing, de afsplitsing en de driehoekssplitsing. Bij een zuivere splitsing splitst één rechtspersoon zich in twee of meer nieuwe rechtspersonen, waarbij de splitsende rechtspersoon in beginsel ophoudt te bestaan. Bij afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon bestaan maar draagt zij een deel van haar vermogen over op een of meer andere rechtspersonen. Bij de driehoekssplitsing worden de aandeelhouders van de splitsende vennootschap geen aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap, maar van een groepsmaatschappij daarvan.

Plein

Personenvennootschappen

De vennootschap onder firma (v.o.f.), de commanditaire vennootschap (cv) en de maatschap worden samen de personenvennootschappen genoemd. 

Vennootschap onder firma (v.o.f.)

De v.o.f. is bedoeld voor bedrijfsuitoefening onder gemeenschappelijke naam. Alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen en schulden van de onderneming.  Het is raadzaam om de afspraken over de samenwerking vast te leggen in een vennootschapscontract. Voor het opstellen van een vennootschapscontract hoeft u niet verplicht naar de notaris. U kunt dit zelf opstellen of laten opstellen. De notaris kan u wel adviseren in deze. De v.o.f. moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, eveneens de UBO(‘s) in het UBO-register.

Bergen
6161De Breet

Gewoon omdat u uw zaken goed geregeld wilt hebben. Professioneel in de benadering van het vak maar dan open en toegankelijk voor u.

Maatschap

Een maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen. Er wordt onderscheid gemaakt in de stille en openbare maatschap. 

Stille maatschap

De stille maatschap is bedoeld voor beroeps-of bedrijfsuitoefening zonder gemeenschappelijke bedrijfsnaam. Het inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van een stille maatschap is alleen verplicht als de maatschap wordt geacht een onderneming te drijven. 

Openbare maatschap

De openbare maatschap is enkel bedoeld voor beroepsuitoefening met gemeenschappelijke naam.

De maatschap moet worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, eveneens de UBO(‘s) in het UBO-register.

Een maatschapscontract is niet verplicht maar zeker raadzaam. De inbreng en de afspraken worden in het contract vastgelegd. De notaris kan hierin adviseren.

Lees hier meer over ondernemen

Maatschappelijke samenwerking

De rechtsvormen voor een maatschappelijke samenwerking zijn een coöperatieve vereniging, vereniging of stichting.

Oprichting Stichting

De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en door u alleen of met anderen opgericht kan worden bij een notariële akte, waarin de statuten worden opgenomen. Wanneer u een maatschappelijk, sociaal of ideëel doel heeft, kunt u een stichting oprichten. Het doel staat hierbij centraal. De stichting is een monistische rechtsvorm en kent daarmee slecht één verplicht orgaan: het bestuur. Het is mogelijk om een stichting bij overlijden op te richten door middel van een testament. Het testament bevat de statuten van de stichting. De stichting moet na oprichting worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, eveneens worden de UBO(‘s) ingeschreven in het UBO-register. 

Toren

Oprichting Vereniging

Een vereniging wordt opgericht als mensen samen ideële, culturele of maatschappelijke activiteiten willen ondernemen. De oprichting kan op twee manieren: formeel en daarmee volledig rechtsbevoegd of informeel en daarmee beperkt rechtsbevoegd.

Formeel houdt in dat de vereniging door middel van een notariële akte wordt opgericht. Dit is voor een informele vereniging niet vereist als ook de inschrijving in het Handelregister niet. De inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is bij de formele vereniging wel verplicht. De hoofdelijk aansprakelijkheid van bestuurders komt hiermee geheel te vervallen. De vereniging wordt opgericht door minimaal twee personen. Een vereniging heeft leden en vormen alle samen de algemene ledenvergadering (ALV) en samen met het bestuur de verplichte organen bij een vereniging. In de praktijk zijn er meer organen zoals een raad van commissarissen of een kascommissie.

Er zijn twee bijzondere verenigingstypes: de Coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij (OWM). Zij zijn met betrekking tot structuur en organen hetzelfde als een vereniging, maar dienen een wettelijk omschreven specifieke doelstelling na te streven. Zij zijn commercieel en verplicht met notariële akte te worden opgericht. De statuten kunnen worden gewijzigd in een akte van statutenwijziging na het nemen van het besluit tot statutenwijziging. De stemming moet gaan volgens de huidige statuten. De gewijzigde statuten worden vervolgens ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Wat de Kamer van Koophandel betreft kunt u wijzigingen in het bestuur, die de vertegenwoordiging betreffen, zonder tussenkomst van de notaris, aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel doorgeven. 

Meer informatie:

Bergen

Contact

Wilt u meer informatie over ondernemingsrecht, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij geven u graag deskundig advies en staan voor u klaar.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten